Privacyverklaring

Artikel 1: Inleiding

In deze verklaring wordt uiteen gezet hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in mijn contact met u verkrijg. Ik voldoe aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Dois Webdesign afneemt.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

    • het verlenen en factureren van diensten;
    • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
    • opslag in mijn databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
    • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
    • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leg ik informatie vast over uw gebruik van mijn website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van mijn website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door mij verwerkt: de door u bezochte pagina's, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina's die u heeft bezocht.

Ik zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Zie hiervoor de Cookieverklaring

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die ik over u heb verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht mij te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, ik zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Dois Webdesign en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen in 'DirectAdmin'.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Dois Webdesign, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van mijn klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.