Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dois Webdesign

Inhoudsopgave
MODULE A – ALGEMEEN
MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE
MODULE C – HOSTINGDIENSTEN


MODULE A – ALGEMEEN

Artikel A.1.DEFINITIES
De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.1.1.Account: de online DirectAdmin omgeving welke aan Afnemer door Dois Webdesign ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
A.1.2.Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.3.Data: de (persoons)gegevens welke door Afnemer zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
A.1.4.Dienst(en): de dienst(en) die Dois Webdesign ten behoeve van de Afnemer zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
a.Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;
b.Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Afnemer aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;
c.andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Dois Webdesign.
A.1.5.Dois Webdesign: de eenmanszaak Dois Webdesign, gevestigd te Hardenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50634208. 
A.1.6.Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
A.1.7.Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dois Webdesign een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
A.1.8.Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Dois Webdesign en Afnemer ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Dois Webdesign en de geldige aanvaarding daarvan door Afnemer.
A.1.9.Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
A.1.10.Website: iedere website van Dois Webdesign waarop zij haar Diensten aanbiedt dan wel subdomeinen en andere extensies.
A.1.11.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
A.1.12.Werk(en): de door Dois Webdesign ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Afnemer.
A.1.13.Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.Artikel A.2.TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE
U
A.2.1.Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Dois Webdesign ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
A.2.2.De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.
A.2.3.De definities als omschreven in Artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
A.2.4.Bepalingen of voorwaarden gesteld door Afnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dois Webdesign alleen bindend indien en voor zover deze door Dois Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
A.2.5.In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
i.de Overeenkomst;
ii.de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
iii.de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
iv.deze Algemene Voorwaarden.

Artikel A.3.OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1.De Overeenkomst tussen Dois Webdesign en Afnemer komt tot stand doordat Afnemer een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Dois Webdesign een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
A.3.2.Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Dois Webdesign werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Afnemer Dois Webdesign verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
A.3.3.Offertes van Dois Webdesign zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
A.3.4.Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Afnemer verstrekte gegevens onjuist waren heeft Dois Webdesign het recht de prijzen hier op aan
te passen.
A.3.5.Indien Afnemer op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Afnemer dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Afnemer verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.
A.3.6.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Afnemer wordt ontvangen door Dois Webdesign en de Dienst technisch is opgeleverd aan Afnemer (“de Ingangsdatum”).

Artikel A.4.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A.4.1.Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dois Webdesign zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
A.4.2.Indien Afnemer niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Afnemer direct na bestelling aangevangen. Afnemer heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.
A.4.3.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dois Webdesign dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
A.4.4.Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.5.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Dois Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Afnemer hiervan op de hoogte te stellen. Dois Webdesign zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.6.Afnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Afnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dois Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Dois Webdesign worden verstrekt.
A.4.7.Naast de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 is Afnemer gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen Dois Webdesign en Afnemer te verstrekken aan Dois Webdesign. Afnemer zal bij wijziging van deze contactgegevens Dois Webdesign hier onverwijld van op de hoogte brengen.
A.4.8.Indien de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 en A.4.6 niet tijdig aan Dois Webdesign worden verstrekt of indien Afnemer op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Dois Webdesign het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel A.5.GEDRAGSREGELS

A.5.1.Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Afnemer of Dois Webdesign van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
A.5.2.Het is (of dit nu legaal is of niet) door Dois Webdesign verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:
a.onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
b.onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c.kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
d.een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
e.hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
f.ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
g.kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
A.5.3.Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Dois Webdesign of overige klanten. Het is Afnemer verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Dois Webdesign, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dois Webdesign, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
A.5.4.Indien naar het oordeel van Dois Webdesign hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dois Webdesign of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dois Webdesign gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dois Webdesign mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Afnemer.
A.5.5.Indien de maatregelen zoals bedoeld in Artikel A.5.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft Dois Webdesign het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

Artikel A.6.NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

A.6.1.Wanneer Dois Webdesign een klacht ontvangt over overtreding van het vorige Artikel door Afnemer, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Dois Webdesign Afnemer zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Afnemer zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Dois Webdesign zal besluiten hoe te handelen.
A.6.2.Indien Dois Webdesign van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Dois Webdesign een backup zal maken). Dois Webdesign zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. Dois Webdesign zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
A.6.3.Dois Webdesign is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Dois Webdesign gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
A.6.4.Hoewel Dois Webdesign ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Afnemer, is Dois Webdesign nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit Artikel.
A.6.5.Bij herhaaldelijke klachten over Afnemer of de door Afnemer opgeslagen informatie is Dois Webdesign gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Dois Webdesign gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

Artikel A.7.ONDERHOUD EN STORINGEN

A.7.1.Dois Webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Dois Webdesign zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dois Webdesign is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
A.7.2.Dois Webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dois Webdesign zich inspannen om Afnemer daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Afnemers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Dois Webdesign is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
A.7.3.Dois Webdesign zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Afnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel A.8.AANSPRAKELIJKHEID

A.8.1.Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Dois Webdesign voor directe schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Dois Webdesign van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Dois Webdesign, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Afnemer in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan Dois Webdesign, met een maximum van EUR 10.000,00.
A.8.2.Het boetebedrag dat op grond van een eventueel van toepassing zijnde SLA wordt uitbetaald als gevolg van een geschonden garantieverplichting treedt in de plaats van vergoeding van eventuele werkelijke schade die Afnemer mogelijk lijdt door een dergelijke schending. Het boetebedrag maakt onderdeel uit van het bedrag als bedoeld in Artikel A.8.1. Het boetebedrag kan in geen enkel geval worden opgeteld bij dat bedrag.
A.8.3.Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van Dois Webdesign voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.4.Aansprakelijkheid van Dois Webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens op opgeslagen op apparatuur van Dois Webdesign en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
A.8.5.De aansprakelijkheid van Dois Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Dois Webdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Dois Webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel A.9.OVERMACHT

A.9.1.Dois Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Dois Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dois Webdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
A.9.2.Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Dois Webdesign komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing in werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, storing van netwerken in het internet waar Dois Webdesign geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dois Webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dois Webdesign kan worden gevergd.
A.9.3.Dois Webdesign kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Afnemer worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
A.9.4.Voor zover Dois Webdesign ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dois Webdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel A.10.PRIJZEN

A.10.1.Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld op de Website of in de door Dois Webdesign aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
A.10.2.Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.10.3.Indien Dois Webdesign geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Dois Webdesign de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
A.10.4.Dois Webdesign is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximum van 5%, zonder dat Afnemer het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van Dois Webdesign echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Dois Webdesign gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Afnemer. Dois Webdesign zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.

Artikel A.11.BETALINGSVOORWAARDEN

A.11.1..Dois Webdesign zal voor het door Afnemer verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Afnemer. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de in de factuur aangegeven betaalmethodes. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd. Dois Webdesign zal vanaf het tweede jaar het verschuldigde bedrag via SEPA automatische incasso afboeken.
A.11.2. Afnemer gaat akkoord met de elektronische facturatie door Dois Webdesign. Dois Webdesign zal voor het door Afnemer verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Afnemer. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Dois Webdesign bekende e-mailadres van Afnemer. 
A.11.3. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Afnemer die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Dois Webdesign gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Aanvullend en in het geval van SEPA automatische incasso: bij niet tijdige ontvangst door Dois Webdesign van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien de Afnemer, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de Afnemer in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. 
A.11.4.Bij een niet tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.
A.11.5.Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel A.12.DUUR VAN DE OVEREENKOMST

A.12.1.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Afnemer wordt ontvangen door Dois Webdesign of vanaf het moment dat Afnemer de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
A.12.2.De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
A.12.3.Indien Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Afnemer heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
A.12.4.Afnemer zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.
A.12.5.Dois Webdesign zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.
A.12.6.Dois Webdesign heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien
a)Afnemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Afnemer is hersteld;
b)indien Afnemer surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Afnemer een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel A.13.WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

A.13.1.Dois Webdesign is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Afnemer. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
A.13.2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Afnemer de Overeenkomst op te kunnen zeggen.
A.13.3.Indien Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel A.14.OVERIGE BEPALINGEN

A.14.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.14.2.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Zwolle in het arrondissement Overijssel.
A.14.3.De door Dois Webdesign ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer.
A.14.4.Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, via de Dienst of het Account van Afnemer, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
A.14.5.Indien Afnemer wordt overgenomen door een derde partij of indien Afnemer een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan Dois Webdesign nadat Afnemer bekend is geworden met de overname.
A.14.6.Dois Webdesign is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
A.14.7.Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel B.1.DOMEINREGISTRATIE

B.1.1.Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Dois Webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
B.1.2.Afnemer kan uitsluitend uit de bevestiging van Dois Webdesign, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
B.1.3.Afnemer vrijwaart en houdt Dois Webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Afnemer en/of haar klanten.
B.1.4.Dois Webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen door Afnemer van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dois Webdesign.
B.1.5.Afnemer dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Dois Webdesign zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
B.1.6.De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Dois Webdesign tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Afnemer.
B.1.7.In het geval dat Dois Webdesign een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Afnemer, zal Dois Webdesign medewerking verlenen aan verzoeken van Afnemer tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Afnemer.
B.1.8.Dois Webdesign heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Afnemer aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Afnemer in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
B.1.9.In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Afnemer is Dois Webdesign gerechtigd een domeinnaam van Afnemer per direct op te zeggen.

Artikel B.2.WEDERVERKOOP

B.2.1.Afnemer is gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden. Afnemer zal bij wederverkoop voorwaarden hanteren die minimaal hetzelfde niveau hebben als de Algemene Voorwaarden van Dois Webdesign.
B.2.2.Afnemer is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door Dois Webdesign is Dois Webdesign niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Afnemer.
B.2.3.Indien Dois Webdesign hierom vraagt zal Afnemer gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van haar klanten.
B.2.4.Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.
B.2.5.Afnemer vrijwaart Dois Webdesign van alle aanspraken van derden, Afnemer daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Afnemer.


MODULE C – HOSTINGDIENSTEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Afnemer aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders en e-maildiensten, geldt voorts het in deze module bepaalde.

Artikel C.1.UITVOERING VAN DE DIENST

C.1.1.Dois Webdesign zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Dois Webdesign worden toegestuurd aan Afnemer.
C.1.2.Dois Webdesign zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Afnemer hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Dois Webdesign biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
C.1.3.Dois Webdesign zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
C.1.4.Afnemer verstrekt hierbij aan Dois Webdesign een onbeperkte licentie om alle door Afnemer via de systemen van Dois Webdesign verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Dois Webdesign geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Dois Webdesign.
C.1.5.Indien Afnemer een anti-virus dan wel anti-spam software bij Dois Webdesign afneemt, verklaart Afnemer bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. Dois Webdesign is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel anti-spam software.
C.1.6.Indien Afnemer software bij Dois Webdesign afneemt ten behoeve van het beheren van een website (websitebuilder), verklaart Afnemer bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. Dois Webdesign is niet verantwoordelijk voor correcte werking van deze software.
C.1.7.Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Afnemer, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Afnemer.
C.1.8.Het is Afnemer niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.1.9.Dois Webdesign zal geen kennis nemen van gegevens die Afnemer opslaat en/of verspreidt via de systemen van Dois Webdesign, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Dois Webdesign daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dois Webdesign zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel C.2.OPSLAG- EN DATALIMIETEN

C.2.1.Dois Webdesign kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Afnemer per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
C.2.2.Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.2.3.Mocht Afnemer de geldende limieten overschrijden, dan kan Dois Webdesign na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Afnemer betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.
C.2.4.De logfiles en de administratie van Dois Webdesign gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Afnemer en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
C.2.5.Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
C.2.6.Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Dois Webdesign gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Afnemer.

Artikel C.3.SOFTWARE

C.3.1.Dois Webdesign zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Dois Webdesign is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Dois Webdesign is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
C.3.2.Dois Webdesign geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door Dois Webdesign zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur Dois Webdesign.
C.3.3.Bij het bieden van deze garantie hanteert Dois Webdesign de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal Dois Webdesign met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.
C.3.4.Dois Webdesign is in dit geval niet verplicht om Afnemer kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

Artikel C.4.WEDERVERKOOP

C.4.1.Indien op de Website of in de offerte is vermeld dat de Dienst geschikt is voor wederverkoop verkrijgt Afnemer het recht de Dienst weder te verkopen en zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
C.4.2.Indien Dois Webdesign hierom vraagt zal Afnemer gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de levering van hostingdiensten ten behoeve van haar klanten.
C.4.3.Afnemer is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door Dois Webdesign is Dois Webdesign niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Afnemer.
C.4.4.Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.
C.4.5.Afnemer vrijwaart Dois Webdesign van alle aanspraken van derden, Afnemer daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Afnemer.

Artikel C.5.PROCEDURE NA BEËINDIGING

C.5.1.Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft Dois Webdesign het recht de door Afnemer opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Afnemer deze heeft gedownload of niet.
C.5.2.Het wissen van voor Afnemer opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.